ನನ್ನ ಕರ್ಮ

My photo
Moodbidri, karnataka, India

Monday, March 28, 2011

ಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ...........

ದಿನದ ಚಿಂತೆಯನ್ನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಳುಗುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಆನಂದಿಸುವಷ್ಟು ಪುರ್ಸೋತು ಇರೋರಿಗಾಗಿ..............
Monday, March 21, 2011

ಹಕ್ಕಿ ಮನೆ

ಮನೆಯ ಹಿಂಬಾಗದ ಪಕ್ಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಏನೋ ಕುತೂಹಲ, ಏನಿರಬಹುದೆಂದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಅದು ಮರೆತೂ ಹೋಯಿತು. ದಿನ ಕಳೆಯಿತು , ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಕುಳಿತು ಚಾ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಜೇನು ಹೀರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಮರಳಿ ಪುರ್ರೆಂದು ಮನೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಹಾರಿತು. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನೂ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು. ಆ ದೃಶ್ಯ ಅದ್ಭುತ, ಸಣ್ಣ ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ

/s320/IMG_8711.JPG" />

ತ್ತು . ಮುಂದಿನದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಗಳೇ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ............................ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರ.

Sunday, March 20, 2011

ನಡಿಗೆ ಕುಮಾರಪರ್ವತದೆಡೆಗೆ....


                    zÉúÀ zÀt¹vÀÄ F ¥ÀªÀðvÀ
          JvÀÛ ºÉÆÃzÀgÀÆ ZÀ½ ZÀ½. EAvÀºÀ F wAUÀ¼À°è ZÁgÀtªÉA§ ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ PÉÊ ºÁQzÀ £ÀªÀÄUÉ PÀAqÀzÀÄÝ PÀÄPÉÌ ²æà ¸ÀħæºÀätå zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄPÀÄl QjÃlzÀAvÉ
±ÉÆéü¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀĪÀiÁgÀ¥ÀªÀðvÀ. ºÀ½îAiÀÄ ¨ÉlÖ UÀÄqÀØUÀ¼À£ÀÄß, PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆgÁgÀÄ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ E½zÀÄ ¨ÉÃeÁgÀÄUÉÆArzÀÝ £ÀªÀÄUÉ PÀĪÀiÁgÀ¥ÀªÀðvÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÄÝ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À J£ï.¹.¹. ZÁgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. JvÀÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1400 Cr, zÀÆgÀ 14 Q.«Äà JAzÀÄ w½zÀgÀÆ ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ £ÀªÀÄävÀAqÀ. ºÉÆgÀqÀªÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀzÀ ªÉÆzÀ¯Éà ZÁgÀtPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀƪÀð ¹zÀÞvÁPÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. ZÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀªÀðvÀzÀ°è ¸ÉÆð¸À®Ä PÀA§½UÀ¼ÀÄ,¸ÉélgïUÀ¼ÀÄ,ªÀÄAQ     PÁå¥ÀUÀ¼ÀÄ,EvÁå¢UÀ¼ÀÄ...UÀ¼ÀÄ....UÀ¼ÀÄ....UÀ¼À ¹zÀÝvÉ. ºÉÆmÉÖ JA§ zÉêÀgÀ£ÀÄß vÀt¸À®Ä ¸ÁßöåPïUÀ¼À Rjâ. zÉúÀªÀ£ÀÄß PÁqÀĪÀ ¨sÁzÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ªÀiÁvÉæUÀ¼À «ZÁgÀuÉ EvÁå¢.....EvÁå¢.
         EAvÉ®è vÀAiÀiÁjAiÉÆA¢UÉ PÁzÀ ¢£À §AvÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ£ÀÄß ©lÖ £ÁªÀÅ ¸ÀħæºÀätå£À ¸À¤ß¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÁUÀ  ºÉÆmÉÖagÀÄUÀÄqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 UÀAmÉ. vÀAqÀªÁV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀ §½PÀ HlPÁÌV ¸ÀgÀw. ¸ÀgÀwAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ C¤¹vÀÄ F ¸Á°UÀÆ DUÀÄA¨É WÁnAiÀÄ wgÀÄ«UÀÆ ªÀåvÁå¸ÀªÉà E®è JAzÀÄ. xÉÃmï ºÁ«£ÀAvÉ ¸ÀgÀwAiÀÄ°è ¸ÁV PÉÆ£ÉUÀÆ HlzÀ ºÁ¯ï£ÀÄß vÀ®Ä¦ ºÉÆmÉÖUÉÆA¢µÀÄÖ »lÖ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqɪÀÅ. HlzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÀAqÀ wgÀÄVzÀÄÝ PÀĪÀiÁgÀ¥ÀªÀðvÀzÉqÉUÉ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2.45 UÀAmÉ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ ºÁ¢ £ÀªÀÄä£ÀÄ ß AiÀiÁªÀÅzÉÆ zÀlÖ PÁr£À      ¸À¤ºÀPÉÌvÀAzÀÄ ¤°è¹vÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉ PÀp£À ºÁ¢AiÀÄ MAzÀÄ avÀætªÀ£ÀÄß PÀtÚ¯Éèà vÀÄA©PÉÆAqÀÄ D zÀlÖ PÁrUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ºÉeÉÓAiÀĤßnÖvÀÄ £ÀªÀÄä vÀAqÀ. PÁr£À D QèµÀÖ zÁjAiÀÄ°è zÉÊvÁåPÀgÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À ¨ÉÃgÀÄUÀ¼Éà ªÉÄlÖ®ÄUÀ¼ÀÄ,vÀA¥ÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄgÀzÀ J¯ÉUÀ¼À £ÉgÀ¼ÀÄ. D PÁr£À ªÀÄgÀUÀ¼À JvÀÛgÀ , ¸ËAzÀAiÀÄð, £ÀUÀgÀzÀ UÀUÀ£ÀZÀÄA© PÀlÖqÀªÀ£ÀÆß «ÄÃj¸ÀĪÀAwzÉ. D MAzÀÄ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ avÀæt AiÀiÁªÀ ¸ÀéUÀðPÀÆÌ ºÉÆð¸ÀĪÀAw®è. PÁr£À PÁ®ÄzÁjAiÀÄ° è¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 Q¯ÉÆëÄÃlgï £ÀqÉzÀÄ VjUÀzÉÝ JA§°èUÉ vÀ®Ä¦zɪÀÅ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ 5.45 UÀAmÉ ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄļÀÄUÀĪÀ ºÉÆvÀÄÛ. VjUÀzÉÝ ¨sÀlÄæ JAzÉà SÁåw ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀĺÁ°AUÉñÀégï ¨sÀmï JA§ªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÁzɪÀÅ. CAvÀÆ vÀ®Ä¦vÀÄ ¨sÀlæ ªÀÄ£É. ªÀÄ£ÉAiÀÄ dUÀ°AiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀ D PÀët £É£À¥ÁzÀzÀÄÝ ¸ÀĸÀÄÛ. CµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ J°è CqÀVvÉÆÛà UÉÆwÛ®è EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¨É£ÀÄß £ÉƪÀÅ, PÁ®Ä £ÉƪÀÅ, JvÀÛ UÀªÀĤ¹zÀgÀÆ £ÉƪÀÅ£ÉƪɣÀÄßwÛgÀĪÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ. ¨É£Àß ªÉÄðzÀÝ PÉ.fUÀlÖ¯É ®UÉÃd£Àß zÉÆ¥Àà£É PɼÀUÉ ºÁQzÀ D PÀët, DºÁ ¸ÀéUÀð ¸ÀÄR. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 UÀAmÉ ºÉÆvÀÄÛvÀAzÀ D ¨ÁåUÀÄ £ÀgÀPÀzÀ AiÀiÁvÀ£ÉAiÀÄ£Éßà vÉÆÃj¹vÀÄÛ.¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄļÀÄV 1 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 7.30 EzÀÝ, ©zÀÝ, ¹QÌzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¸ÀtÚ ¨É¼ÀQ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨sÀlæ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ©zÉݪÀÅ. UÀÄj “PÁåA¥ï ¥sÉÊgï”. ¸Àj ºÉÃUÉÆ ªÀiÁr ¹QÌzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß gÁ² ºÁQ UɼÉAiÀÄjUÉ ¸ÀÄ¢Ý ªÀÄÄnÖ¹zɪÀÅ. D ªÉÆzÀ® Qr¬ÄAzÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ £ÀªÀÄä £ÀÈvÀå D gÁ²AiÀÄÄ PÉAqÀªÁV ºÉÆUÉAiÀÄ£ÀÄßUÀļÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¸ÁVvÀÄÛ. EzÁV ¨sÀlæ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄvÉÛ ºÉÆPÉ̪ÀÅ. MAzÀÄ ¸ÀtÚ Hl, DªÉÄïÉÆA¢µÀÄÖ ¥ÀAZÁwUÉ. C°èUÉ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ £ÉÆÃr , QæPÉÃmï£À°è «PÉÃmïUÀ¼ÀÄ GzÀÄjzÀAvÉ GzÀÄjzÀgÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ. £É®PÉÌ ºÁ¹zÀ ¹AUÀ¯ï ºÉÆ¢PÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄgÀ¥Á£ÀzÀAvÉ PÉÊ ©Ã¹ PÀgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀĸÁÛVzÀÝ J®ègÀ£ÀÆß ¤zÁæzÉë DPÀæ«Ä¹zÀ¼ÀÄ.
                      'K½ CtÚ K£ÀÄ §gÉÆ®é'JAzÀÄ AiÀiÁgÉÆ UÀzÀjzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ gÀ«ªÀiÁªÀÄ §AzÀ CAvÀ. ªÀÄ£À¹ì£À°è CªÀ¤UÉÆAzÀµÀÄÖ   »r±Á¥À, AiÀiÁPÁzÀÄæ §AzÉ JAzÀÄ. CxÁðxï ¨É¼ÀUÁÎVvÀÄÛ. ¸Àj ,§AzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¹¢Ý¸À®Ä vÀPÀÌ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §A¢zÉ JA§ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÉÆA¢UÉ ±ÀªÁ¸À£À¢AzÀ J¯Áè JzÉݪÀÅ. MAzÀÄ PÀ¥ï PÁ¦ü, ¸Àé®à G¦àlÄÖ EzÉà ¨É¼ÀVΣÀ G¥ÀºÁgÀ, PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ E½¹zɪÀÅ. ºÉÆgÀl ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6.10 ¤«ÄµÀ. ¨É¼ÀîA¨É¼ÀUÉÎà vÀAqÀzÀ MAzÀÄ UÀÆæ¥ï ¥sÉÆmÉÆ. £À£ÀßzÉà ¥sÉÆmÉÆUÁæ¦ü. CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä vÀAqÀ »AwgÀÄVAiÀÄÆ £ÉÆÃqÀ°®è, UÀÄj PÀĪÀiÁgÀ¥ÀªÀðvÀzÀ vÀÄ¢ , vÀPÀÌAvÉ ¥ÀAiÀÄt. ZÁgÀt ¸ÁºÀ¸ÀjUÉ ºÉý ªÀiÁr¹zÀ QèµÀÖ zÁj, ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¸ÀÄlÖ VqÀ, ¥ÉÆzÉUÀ¼À PÀÄgÀĺÀÄ, PÀ®Äè ªÀiÁvÀæ EgÀĪÀ §gÀqÀÄ ¨sÀÆ«Ä, zÁjAiÀÄ°è ¹UÀĪÉÇAzÀÄ PÀ°è£À ªÀÄAl¥À, PÀĪÀiÁgÀzsÁgÀzÀ GUÀªÀĸÁÜ£À EAvɯÁè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¤fÃðªÀ¢AzÀ fêÀvÀ¼ÉzÀAwvÀÄÛ. ¨É£Àß »AzÉ §AzÀ zÁjAiÀÄ ¸ÀàµÀÖavÀæt, ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ¸Á®Ä, ªÉÆÃqÀzÀ ¥ÀAiÀÄt, ¸ÀÆAiÀÄð£À gÀ²ä, PÀĪÀiÁgÀ¥ÀªÀðvÀzÀ £ÉgÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ PÀtä£À vÀt¹zÀªÀÅ. £ÀqÉAiÀÄĪÀ zÁj MAzÀÄ ¨ÉlÖzÀ §¢AiÀÄ°è ¸ÁVvÀÄÛ, PɼÀUÉ £ÀÆgÀÄ CrAiÀĵÀÄÖ D¼À, ºÀÈzÀAiÀĪÉà ¨Á¬ÄUÉ §AzÀ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ PÀëtªÀzÀÄ. D MlÄÖ zÁjAiÀÄ°è ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ avÀæt PÀrªÉÄ JAzɤ¹zÀgÀÆ ¸ÁºÀ¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄÄV¯ÉvÀÛgÀzÀÄÝ. CAvÀÆ EAvÀÆ ¥ÀAiÀÄt ¥ÀªÀðvÀzÀ vÀÄ¢UÉ vÀ®Ä¦vÀÄ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10 UÀAmÉ. ¥ÀªÀðvÀzÀ vÀÄ¢AiÀįÉÆèAzÀÄ zÉêÀgÀ UÀÄr. CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ PÀ¯ÉÆèAzÀ¤ßlÖgÉ fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÀÄRªÁVgÀÄvÁÛgÉA§ £ÀA©PÉAiÉÆA¢UÉ PÀ¯ÉÆèAzÀ£ÀÄß EmÉÖªÀÅ. vÀÄ¢AiÀįÉÆèAzÀÄ UÀAmÉ PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀ zÁjAiÀįÉèà ªÀÄgÀÄ¥ÀæAiÀiÁt, ¥ÀæAiÀiÁ¸À.
 E½AiÀÄĪÁUÀ ¸ÀàµÀÖªÁzÀzÀÄݺÀvÀÄÛªÀÅzÉà ¸ÀÄ®¨sÀ EAzÀÄ. K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¨ÁgÀzÀ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÁßAiÀÄÄ ¸É¼ÉvÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ. ¨ÉlÖ¢AzÀ E½zÀ ¥ÀæAiÀiÁt vÀÄA¨Á   ¤zsÁ£ÀªÁVvÀÄÛ. JgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ ¸ÀĸÀÄÛ, ¥ÀÄ£ÀB PÁ¯ÉÃfUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ ¨ÉÃeÁgÀÄ eÉÆvÉUÀÆr ¥ÀæAiÀiÁtªÀ£Éßà DªÉÄUÀwUÉ vÀA¢vÀÄÛ. ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ §¹ì£À°è PÀĽvÀÄ PÀtÄäaÑ D ZÁgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄPÀ½¹ PÀuï vÉgÉzÁUÀ , §¸ÀÄì £ÀªÀÄÆägÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦vÀÄÛ. PÉÆ£ÉUÉ ªÀÄÄV¹zÀ ªÀiÁvÉà vÀ£ÀÄ ªÀÄ£À vÀt¹ , zÉúÀ zÀt¹vÀÄ F ¥ÀªÀðvÀ.
                             

                                                                             C©ü¯Áµï ¦. J¸ï                           
                                                                              JgÀqÀ£Éà ©.J

                                                                              D¼Áé¸ï PÁ¯ÉÃdÄ
                                                                              ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ.
  avÀæUÀ¼ÀÄ; C©ü¯Áµï ¦. J¸ï
Saturday, March 19, 2011

ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕೈ ತುರಿಸ್ಬಹುದು..